Image Jujutsu Kaisen
8.566
1 seasons - 47 episodes

Jujutsu Kaisen

2020
Image Jujutsu Kaisen
Image Jujutsu Kaisen

T1-E1 Episodio 1 Jujutsu Kaisen 1x1

Image Jujutsu Kaisen

T1-E2 Episodio 2 Jujutsu Kaisen 1x2

Image Jujutsu Kaisen

T1-E3 Episodio 3 Jujutsu Kaisen 1x3

Image Jujutsu Kaisen

T1-E4 Episodio 4 Jujutsu Kaisen 1x4

Image Jujutsu Kaisen

T1-E5 Episodio 5 Jujutsu Kaisen 1x5

Image Jujutsu Kaisen

T1-E6 Episodio 6 Jujutsu Kaisen 1x6

Image Jujutsu Kaisen

T1-E7 Episodio 7 Jujutsu Kaisen 1x7

Image Jujutsu Kaisen

T1-E8 Episodio 8 Jujutsu Kaisen 1x8

Image Jujutsu Kaisen

T1-E9 Episodio 9 Jujutsu Kaisen 1x9

Image Jujutsu Kaisen

T1-E10 Episodio 10 Jujutsu Kaisen 1x10

Image Jujutsu Kaisen

T1-E11 Episodio 11 Jujutsu Kaisen 1x11

Image Jujutsu Kaisen

T1-E12 Episodio 12 Jujutsu Kaisen 1x12

Image Jujutsu Kaisen

T1-E13 Episodio 13 Jujutsu Kaisen 1x13

Image Jujutsu Kaisen

T1-E14 Episodio 14 Jujutsu Kaisen 1x14

Image Jujutsu Kaisen

T1-E15 Episodio 15 Jujutsu Kaisen 1x15

Image Jujutsu Kaisen

T1-E16 Episodio 16 Jujutsu Kaisen 1x16

Image Jujutsu Kaisen

T1-E17 Episodio 17 Jujutsu Kaisen 1x17

Image Jujutsu Kaisen

T1-E18 Episodio 18 Jujutsu Kaisen 1x18

Image Jujutsu Kaisen

T1-E19 Episodio 19 Jujutsu Kaisen 1x19

Image Jujutsu Kaisen

T1-E20 Episodio 20 Jujutsu Kaisen 1x20

Image Jujutsu Kaisen

T1-E21 Episodio 21 Jujutsu Kaisen 1x21

Image Jujutsu Kaisen

T1-E22 Episodio 22 Jujutsu Kaisen 1x22

Image Jujutsu Kaisen

T1-E23 Episodio 23 Jujutsu Kaisen 1x23

Image Jujutsu Kaisen

T1-E24 Episodio 24 Jujutsu Kaisen 1x24

Image Jujutsu Kaisen

T1-E25 Episodio 25 Jujutsu Kaisen 1x25

Image Jujutsu Kaisen

T1-E26 Episodio 26 Jujutsu Kaisen 1x26

Image Jujutsu Kaisen

T1-E27 Episodio 27 Jujutsu Kaisen 1x27

Image Jujutsu Kaisen

T1-E28 Episodio 28 Jujutsu Kaisen 1x28

Image Jujutsu Kaisen

T1-E29 Episodio 29 Jujutsu Kaisen 1x29

Image Jujutsu Kaisen

T1-E30 Episodio 30 Jujutsu Kaisen 1x30

Image Jujutsu Kaisen

T1-E31 Episodio 31 Jujutsu Kaisen 1x31

Image Jujutsu Kaisen

T1-E32 Episodio 32 Jujutsu Kaisen 1x32

Image Jujutsu Kaisen

T1-E33 Episodio 33 Jujutsu Kaisen 1x33

Image Jujutsu Kaisen

T1-E34 Episodio 34 Jujutsu Kaisen 1x34

Image Jujutsu Kaisen

T1-E35 Episodio 35 Jujutsu Kaisen 1x35

Image Jujutsu Kaisen

T1-E36 Episodio 36 Jujutsu Kaisen 1x36

Image Jujutsu Kaisen

T1-E37 Episodio 37 Jujutsu Kaisen 1x37

Background

T1-E38 Episodio 38 Jujutsu Kaisen 1x38

Background

T1-E39 Episodio 39 Jujutsu Kaisen 1x39

Background

T1-E40 Episodio 40 Jujutsu Kaisen 1x40

Background

T1-E41 Episodio 41 Jujutsu Kaisen 1x41

Background

T1-E42 Episodio 42 Jujutsu Kaisen 1x42

Background

T1-E43 Episodio 43 Jujutsu Kaisen 1x43

Background

T1-E44 Episodio 44 Jujutsu Kaisen 1x44

Background

T1-E45 Episodio 45 Jujutsu Kaisen 1x45

Background

T1-E46 Episodio 46 Jujutsu Kaisen 1x46

Background

T1-E47 Episodio 47 Jujutsu Kaisen 1x47